Mặt bằng thiết kế

Mặt bằng thiết kế


Chung cư Dương Nội
Mặt bằng tòa CT7A và CT7C Dương Nội

Chung cư Dương Nội
Mặt bằng CT7C Dương Nội

Chung cư Dương Nội
Mặt bằng CT7D Dương Nội


Chung cư Dương Nội
Mặt bằng CT7E Dương Nội

Chung cư Dương Nội
Mặt bằng CT8 Dương Nội
Chung cư Dương Nội
Mặt bằng CT8B và CT8C Dương Nội


Chung cư Dương Nội
Mặt bằng HH2E và HH2D Dương Nội
2 nhận xét: